Gdzie jesteś: Strona główna / System zapewnienia jakości kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wizja strategiczna Politechniki Opolskiej

Wizja strategiczna Politechniki Opolskiej do 2030 roku zawiera, kluczowe dla wszystkich interesariuszy, elementy przyszłego obrazu naszej Uczelni:

 • autonomiczność,
 • prorozwojowość,
 • działania i procesy w obszarze prowadzenia badań i nauczania, które odznaczają się wysokim stopniem umiędzynarodowienia, kreatywności, proinnowacyjności i proekologiczności.

W efekcie określonych atrybutów i działań Uczelnia będzie uzyskiwała trwałe rezultaty w zakresie rozwijania konkurencyjnych dla gospodarki technologii, produktów i usług oraz rozwoju regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego. Należy podkreślić, że realizacja określonych w wizji strategicznej działań wymagać będzie ciągłej poprawy ładu organizacyjnego Uczelni przy ścisłej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz dodatkowych zasobów ludzkich i kapitałowych.

Misja Politechniki Opolskiej

Misją Politechniki Opolskiej jest rozwój zrównoważony polegający na osiąganiu doskonałości w trzech wymiarach naszej działalności: kształceniu (nauczaniu), działalności badawczej i wspieraniu otoczenia bliższego oraz dalszego poprzez:

 • kształcenie (nauczanie) wysoko kwalifikowanych kadr w zakresie zorientowanych rynkowo kierunków studiów i specjalności, wynikających z potrzeb i trendów rozwojowych gospodarki, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i doświadczenie naukowo-badawcze,
 • efektywną realizację badań naukowych na światowym poziomie i prowadzenie działalności eksperckiej na rzecz wprowadzania innowacji wspierających rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • tworzenie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni sprzyjających warunków organizacyjnych, infrastrukturalnych i finansowych do studiowania, pracy i prowadzenia badań naukowych na Politechnice Opolskiej, posiadającej status uczelni akademickiej.

Uchwała nr 302 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 17.04.2019 r.
w sprawie Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku

System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

System zapewnienia jakości kształcenia (SZJK) w Politechnice Opolskiej jest zgodny z ogólnymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz nawiązuje do rozwiązań realizowanych w uczelniach Unii Europejskiej. Standardy międzynarodowe systemu zapewnienia jakości kształcenia zostały określone w Deklaracji Bolońskiej i rozwinięte w dokumencie przyjętym w Bergen w 2005 r. przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach europejskich. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce sytuuje system zapewnienia jakości kształcenia jako integralną część procesu edukacji i badań prowadzonych na Uczelni. Jednocześnie jego realizacja nie powinna przysparzać nadmiernych obowiązków pracownikom związanym z procesem edukacji czy zarządzania Uczelnią.

System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej obejmuje studia wyższe (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie), studia doktoranckie, szkoła doktorska oraz studia podyplomowe. Uwzględnia autonomię i specyfikę jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i został opracowany w oparciu o ich doświadczenia w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej został zapoczątkowany przez regulacje oparte o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i Statutu Politechniki Opolskiej. Obecnie został dostosowany do zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

Cele systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej:

 • zapewnianie osiągania zakładanych efektów uczenia się określonych w programach studiów zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Politechniki Opolskiej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb wynikających z ewolucji otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni,
 • umacnianie specyfiki Uczelni poprzez rozwój unikalnych specjalności studiów,
 • zapewnianie spójności kształcenia oraz badań naukowych,
 • udział interesariuszy zewnętrznych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia,
 • podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Opolskiej w polskim i europejskim obszarze kształcenia,
 • podnoszenie kompetencji społecznych studentów,
 • internacjonalizacja studiów,
 • budowanie w środowisku akademickim Politechniki Opolskiej kultury jakości, znajdującej wyraz w zbiorowej odpowiedzialności za kształcenie oraz propagowanie wzorców zachowań i działań projakościowych,
 • popularyzowanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktualne rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące kształcenia