Gdzie jesteś: Strona główna / Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

logotypy ministra

Tytuł projektu: Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji

Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Wzorek

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2027

Projekt ma na celu intensyfikację aktywności naukowo-badawczej dotyczącej rozwinięcia działań mających na celu podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych na Politechnice Opolskiej oraz poziomu jakości kształcenia w obszarze rozwoju dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (IŚGiE) oraz inżynieria mechaniczna (IM). Planowane działania mają za zadanie zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenie wpływu badań naukowych i prac rozwojowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie. Rosnąca w skali globalnej konkurencja wymusza konieczność gospodarczej specjalizacji regionów poprzez wykorzystanie wewnętrznych atutów rozwojowych opartych w głównej mierze na dorobku naukowo-badawczym i specyfice lokalnych przedsiębiorstw. W związku z tym nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie roli Politechniki Opolskiej jako lidera naukowego i dydaktycznego w regionie dysponującego nowoczesnym zapleczem naukowym i technicznym dla przemysłu Opolszczyzny, a w szczególności dla rozwoju obszarów związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. W ramach przedmiotowego projektu dotyczącego rozwoju badań w zakresie zrównoważonej produkcji obejmującej działalność dyscypliny IŚGiE i IM zakłada się zrealizowanie 4 celów strategicznych:

 • podniesienie poziomu i innowacyjności badań naukowych w obszarze zrównoważonej produkcji,
 • zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym,
 • zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie,
 • doposażone w nowoczesną infrastrukturę badawczą, umożliwiającą prowadzenie badań naukowych i dydaktyki na wysokim poziomie.

Ogólne zasady udziału w projekcie „Podniesienie aktywności naukowo- badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji” w ramach Programu. „Regionalna inicjatywa doskonałości”

czytaj więcej

Publikacje, materiały promocyjne, informacyjne i szkoleniowe powstałe w  w ramach projektu „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji” w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” powinny być opatrzone logotypami oraz informacją: do pobrania.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych ze środków projektu pt. „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji” w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”

1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia i skróty oznaczają:

Projekt – projekt pt. „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji”, finansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”;

RID – program Ministra Nauki pn. „Regionalna inicjatywa doskonałości”; Uczelnia, PO – Politechnika Opolska w Opolu;
WM – Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej;
IŚGiE – dyscyplina naukowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; IM – dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna;

Zasady – niniejsze zasady dot. finansowania udziału wmiędzynarodowych konferencjach naukowych ze środków projektu;

Biuro Projektu – siedziba Biura Projektów Strategicznych, mieszcząca się w budynku Wydziału Mechanicznego w Opolu przy ulicy Mikołajczyka 5, pok. A-111.

 1. Treść niniejszych zasad zostaje podana do wiadomości pracownikom Uczelni na stronie internetowej WM (https://wm.po.edu.pl/).

 2. Osfinansowanieudziałuwmiędzynarodowejkonferencjinaukowejmogąubiegaćsiępracownicy zatrudnieni w Uczelni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujący dyscyplinę naukową IŚGiE lub IM.

 3. Z Projektu może być sfinansowany czynny udział pracownika (wygłoszenie referatu) w międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w kraju lub za granicą. Finansowany jest udział w konferencji tylko jednej osoby z zespołu badawczego, w skład którego wchodzi również naukowiec z zagranicznego ośrodka naukowego. Tematyka konferencji musi być zbieżna z założeniami Projektu.

 1. Z Projektu może być sfinansowana opłata konferencyjna oraz koszty delegacji.

 2. We wniosku pracownik zobowiązany jest wskazać nazwę konferencji, jej miejsce i termin oraz tytuł wystąpienia. Po zakończeniu konferencji należy niezwłocznie (w terminie 14 dni od zakończenia konferencji) złożyć w Biurze Projektu certyfikat potwierdzający czynny udziału w konferencji.

 3. Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu może być przyznane w każdym roku kalendarzowym do wyczerpania środków przewidzianych na dany rok zgodnie z kolejnością prawidłowo złożonych wniosków.

 4. Wnioski o uzyskanie finansowania składa się do Biura Projektu w trybie ciągłym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad i jest dostępny na stronie internetowej WM. Przyjmowane są wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszych zasadach. Wnioski niekompletne zostaną zwrócone do uzupełnienia.

 5. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Kierownik projektu. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10.Beneficjenci programu zobowiązani są do przestrzegania następujących obowiązków związanych z promocją Projektu:

 •   Publikacje, materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe i materiały umieszczane na stronie WWW powstałe w ramach projektu „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji” w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” powinny być opatrzone logotypami oraz informacją:

  „Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”

 •   Podczas publikacji treści komunikatów, postów oraz materiałów informacyjno-promocyjnych w profilach społecznościowych Uczelni w mediach społecznościowych projektu, konieczne jest oznaczanie Ministerstwa treścią „Dofinansowano ze środków Ministra Nauki” oraz tagowanie tych materiałów następującymi hasztagami: #RID, #nauka i #regionalnainicjatywadoskonalosci.

  11.Wydatkowanie środków odbywa się w danym roku kalendarzowym. W związku z tym dostarczenie i rozliczenie dokumentów potwierdzających poniesione koszty musi nastąpić zgodnie z terminarzem rozliczeń finansowych za dany rok ustalonym przez Dział Księgowości.

  12.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków finansowych lub innych nieprawidłowości, uczestnik konferencji zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków finansowych.

  13.W trakcie trwania Projektu uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Zasad w trakcie trwania Projektu.

14.W przypadku spraw wątpliwych decyzję podejmuje Kierownik projektu.

15.W sprawach nieuregulowanych w zasadach mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wewnętrzne przepisy Politechniki Opolskiej.

16.Zasady obowiązują w okresie realizacji Projektu.

Wniosek – do pobrania

Zasady finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu ze środków projektu pt. „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji” wramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”

1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia i skróty oznaczają:

Projekt – projekt pt. „Podniesienie aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze zrównoważonej produkcji”, finansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”;

RID – program Ministra Nauki pn. „Regionalna inicjatywa doskonałości”; Uczelnia, PO – Politechnika Opolska w Opolu;
WM – Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej;
IŚGiE – dyscyplina naukowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; IM – dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna;

Zasady – niniejsze zasady dot. finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu ze środków projektu;

Biuro Projektu – siedziba Biura Projektów Strategicznych, mieszcząca się w budynku Wydziału Mechanicznego w Opolu przy ulicy Mikołajczyka 5, pok. A-111.

 1. Treść niniejszych zasad zostaje podana do wiadomości pracownikom Uczelni na stronie internetowej WM (https://wm.po.edu.pl/).

 2. O sfinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy zatrudnieni w Uczelni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujący dyscyplinę naukową IŚGiE lub IM.

 3. Zasady obejmują sfinansowanie kosztów:

a) korekty językowej publikacji;

b) wniesienia obligatoryjnej opłaty za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie w formule „Open Access”;

 1. Finansowaniem objęte są prace oryginalne i przeglądowe w czasopismach mających co najmniej 140 punktów, zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki. Wymagane jest współautorstwo naukowca afiliowanego wyłącznie w zagranicznym ośrodku/ośrodkach naukowym/naukowych.

 2. W przypadku prac, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych lub reprezentują różne dyscypliny naukowe, finansowanie przyznawane jest proporcjonalnie do procentowego udziału autorów. Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku autorów afiliowanych do zagranicznych ośrodków naukowych lub gdy co najmniej 80% autorów to pracownicy Uczelni reprezentujący dyscypliny IŚGiE lub IM. W innych przypadkach należy podać uzasadnienie innego podziału kosztów publikacji.

 3. Finansowaniu nie podlegają publikacje planowane w wydawnictwach umieszczonych na wykazie czasopism i wydawnictw, w których prorektor ds. nauki i rozwoju nie zaleca zamieszczania wyników swoich badań, zgodnie z Zarządzenia nr 1/2024 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

 4. Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu odbywa się w każdym roku kalendarzowym do wyczerpania środków przewidzianych na dany rok według kolejności złożonych wniosków.

 5. Wydatkowanie środków musi być zgodne z przepisami obowiązującymi w PO.

10.Wnioski o uzyskanie finansowania składa się do Biura Projektu w trybie ciągłym. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej WM. Do rozpatrzenia przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania określone w niniejszych zasadach. Wnioski niekompletne zostaną zwrócone do uzupełnienia.

11.Wnioski o sfinansowanie publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie w formule otwartego dostępu – „Open Access” składa się dopiero po akceptacji artykułu przez wydawnictwo.

12.Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Kierownik projektu. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest Kierownik projektu decyzję o przyznaniu środków podejmuje rektor.

13.W pracy, której publikacja została sfinansowana lub dofinansowana w ramach Projektu, należy zamieścić informację:

 w języku polskim:
„Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna

inicjatywa doskonałości”

 lub języku angielskim:
Funded by the Minister of Science under “the Regional Initiative of Excellence

Program”.

14.W celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania należy w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania publikacji:

1) dostarczyć do Biura projektu kopię opublikowanej pracy,

2) Złożyć oświadczenie upoważniające Uczelnię do wykazania tego osiągnięcia w ramach poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),

3) zgłosić publikację do Bazy Wiedzy Politechniki Opolskiej.

15.Wydatkowanie środków odbywa się w danym roku kalendarzowym. W związku z tym dostarczenie i rozliczenie dokumentów potwierdzających poniesione koszty musi nastąpić zgodnie z terminarzem rozliczeń finansowych za dany rok ustalonym przez Dział Księgowości.

16.Niewywiązanie się z zapisów Zasad przez beneficjenta będzie skutkowało niemożnością ubiegania się o otrzymanie kolejnego finansowania z Projektu.

17.W trakcie trwania Projektu uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Zasad.

18.W przypadku spraw wątpliwych decyzję podejmuje Kierownik projektu.

19.W sprawach nieuregulowanych w zasadach mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wewnętrzne przepisy Politechniki Opolskiej.

20.Zasady obowiązują w okresie realizacji Projektu.

Wniosek – do pobrania

Wniosek 2 – do pobrania

Zasady udziału w stażach przemysłowych w przedsiębiorstwach województwa opolskiego

do pobrania