Gdzie jesteś: Strona główna / Praktyki obowiązkowe

Praktyki obowiązkowe

Porozumienie o organizację praktyk u przedsiębiorcy 

Uwaga:
Porozumienie o organizację praktyki należy przedłożyć do podpisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie wydruku dwustronnego. Uprasza się o kompletne i czytelne wypełniane ujętych w tym porozumieniu danych.

  1. Zgodnie z informacjami zawartymi w porozumieniu o organizację praktyk u Przedsiębiorcy (§ 4, ust. 3), student odbywający praktykę na drodze porozumienia z Przedsiębiorcą zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.
  2. Akceptacja (podpisanie) porozumienia ze strony uczelni (Wydziału Mechanicznego) wymaga udokumentowania przez studenta posiadania ubezpieczenia NNW na ten okres

Programy praktyk dla kierunków studiów: