Gdzie jesteś: Strona główna / O wydziale / Strategia wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej do roku 2020

Wydział Mechaniczny oferuje następujące kierunki kształcenia:

 1. Mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
 2.  Mechatronika – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz stacjonarne drugiego stopnia
 3. Inżynieria Środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
 4. Energetyka i inżynieria środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
 5. Lotnictwo i kosmonautyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 6. Wzornictwo przemysłowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia

W jednostce prowadzone są również studia III stopnia w dyscyplinach Budowa
i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika. Wydział posiada ponadto uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika. Strategia rozwoju zawiera główne kierunki działań Wydziału wraz z celami szczegółowymi zapewniające ciągły rozwój w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych.
Kierunki i cele przedstawione w niniejszym dokumencie są zbieżne z Misją i Strategią
Rozwoju Politechniki Opolskiej przyjętą przez Senat Uczelni uchwałą nr 129 z dnia
27.06.2013r. Przyjęcie przedstawionej strategii ma zapewnić zrównoważony rozwój
Wydziału, z najlepszym wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego, naukowego
i materialnego.

Wizja Wydziału Mechanicznego

Wydział Mechaniczny realizuje i swoimi działaniami wpisuje się w wizję funkcjonowania
i rozwoju Politechniki Opolskiej.
Wydział powinien być nowoczesną jednostką dydaktyczno-badawczą, trwale osadzoną
i widoczną na naukowej mapie regionu, Polski i świata, przyjazną pracownikom,
studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie.
Wyjątkowość oferty Wydziału w stosunku do wydziałów technicznych innych uczelni
dotyczyć będzie unikatowego podejścia do wyzwań rynkowych, elastyczności
i szybkości reakcji na zmieniające się otoczenie gospodarcze regionu i jego potrzeby
kadrowe oraz oryginalności kierunków studiów, programów i sposobów nauczania.
Wydział kształtuje absolwentów o rozległych horyzontach i postawach twórczych,
przekazując im zarówno wiedzę, umiejętności jak i postawy przy zachowaniu najlepszych tradycji akademickich.
Absolwenci Wydziału powinni być poszukiwani i cenieni przez pracodawców.

Misja Wydziału Mechanicznego

Misją Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie studentów tak, aby nabyli wiedzę
i umiejętności twórczych działań w swoich dziedzinach, w ścisłym związku
z nauką, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Wydział Mechaniczny dąży do realizacji wysokiej jakości badań naukowych i stworzenia warunków do ciągłego rozwoju i awansu naukowego pracowników Wydziału. Wydział Mechaniczny realizuje swą misję korzystając z ponad 50-cio letnich osiągnięć i tradycji, a także możliwości, jakie stwarza bliższe i dalsze otoczenie uczelni. Misja Wydziału Mechanicznego wiąże się ściśle z misją Politechniki Opolskiej.

Cele strategiczne

Przyjęto następujące cele strategiczne Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

 1. Realizacja innowacyjnych i wysokiej jakości badań naukowych.
 2. Rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do zapotrzebowania społecznego i oczekiwań środowiska przemysłowego.
 3. Ciągła poprawa jakości kształcenia.
 4. Współpraca z otoczeniem edukacyjnym, naukowym oraz biznesowym.
 5. Sprawne i efektywne zarządzanie wydziałem i zasobami ludzkimi.
 6. Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego stosownie do współczesnych wyzwań technologicznych.
 7. Wypracowanie mechanizmów gwarantujących skuteczną promocję w pozyskiwaniu kandydatów na studia.

Cele szczegółowe

Realizacja innowacyjnych i wysokiej jakości badań naukowych.

 1. Promocja innowacyjności i przedsiębiorczości.
 2. Wzrost rozpoznawalności i pozycji naukowej Wydziału.
 3. Tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych.
 4. Prowadzenie badań na wysokim poziomie.
 5. Wzrost aktywności krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki.
 6. Zwiększenie liczby publikacji w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych.
 7. Utrzymanie kategorii A w ocenie parametrycznej wydziałów.
 8. Utrzymanie dotychczasowych i uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 9. Zwiększenie aktywności pracowników w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych oraz z Unii Europejskiej na działalność naukowo – badawczą.
 10. Intensyfikacja prac naukowo – badawczych ukierunkowanych na współpracę z przemysłem poprzez: rozszerzenie oferty projektów badawczych, realizację prac zleconych, wykonanie ekspertyz, wdrożenia innowacyjnych technologii i sprzedaży licencji.

Rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do zapotrzebowania społecznego i oczekiwań środowiska przemysłowego.

 1. Wzrost poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia.
 2. Wdrażanie na Wydziale zasad wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji.
 3. Unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej.
 4. Modyfikacja i poszerzanie oferty edukacyjnej.
 5. Dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku i oczekiwań przyszłych absolwentów.
 6. Zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia studentów i kadry
  akademickiej.
 7. Współpraca z otoczeniem gospodarczym w zakresie tworzenia i doskonalenia  programów studiów.
 8. Zwiększenie poziomu praktyczności kształcenia.
 9. Doskonalenie aktualnie prowadzonych działań pozwalających studentom na rozwój ich zainteresowań i zdolności.
 10. Rozwój oferty edukacyjnej kierowanej do środowisk zawodowo czynnych w celu umożliwienia im ciągłego dokształcania się poprzez kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Ciągła poprawa jakości kształcenia.

 1. Doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia.
 2. Poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie istniejących programów kształcenia do potrzeb interesariuszy zewnętrznych.
 3. Zwiększenie możliwości kontaktu studentów i doktorantów z nauczycielami akademickimi.
 4. Systematyczne hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Współpraca z otoczeniem edukacyjnym, naukowym oraz biznesowym.

 1. Zintensyfikowanie więzi z absolwentami Wydziału.
 2. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.
 3. Rozszerzanie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
 4. Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami przemysłowymi Wydziału oraz nawiązanie nowych form aktywnej kooperacji z podmiotami otoczenia zewnętrznego.
 5. Wypracowanie stałych form współdziałania z pracodawcami i przedsiębiorstwami.
 6. Współpraca z instytucjami społecznymi i kulturalnymi.
 7. Rozszerzenie działań promocyjnych Wydziału w mediach.

Sprawne i efektywne zarządzanie wydziałem oraz zasobami ludzkimi.

 1. Doskonalenie polityki kadrowej.
 2. Wspieranie pracowników w ich rozwoju i awansie naukowym.
 3. Sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 4. Poprawa funkcjonowania systemu oceny, motywacji i promocji pracowników.
 5. Doskonalenie kryteriów oceny dorobku naukowego mającego znaczenie przy zatrudnianiu i awansowaniu na stanowiska naukowo-dydaktyczne i naukowe.
 6. Doskonalenie struktury organizacyjnej i wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania Wydziałem.

Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego stosownie do współczesnych wyzwań technologicznych

 1. Racjonalne wykorzystanie powierzchni dydaktycznych i laboratoryjnych.
 2. Ciągłe doskonalenie wyposażenia sal w sprzęt multimedialny.
 3. Systematyczne wyposażanie laboratoriów w nowoczesne urządzenia i sprzęt.
 4. Tworzenie nowych laboratoriów z zapleczem materiałowym umożliwiającym realizację zaawansowanych badań naukowych i interdyscyplinarnych projektów zespołowych.
 5. Modernizacja hal laboratoryjnych funkcjonujących przy budynku Wydziału
  Mechanicznego.
 6. Termomodernizacja budynku Wydziału.
 7. Systematyczne podnoszenie standardu wnętrz wydziałowego budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.