Gdzie jesteś: Strona główna / Laboratorium ocen środowiskowych
  1. Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) – Agilent 5800

ICP-OES jest techniką analityczną wykorzystywaną do jakościowego i ilościowego oznaczania ok. 70 pierwiastków układu okresowego w szerokim zakresie stężeń. Znajduje zwłaszcza zastosowanie w ocenie składu pierwiastkowego oraz analizie metali ciężkich i półmetali w różnych próbkach: wody, ścieków, odcieków oraz próbek stałych po mineralizacji (gleb, odpadów, osadów, biopaliw, próbek organicznych). Technika ICP-OES charakteryzuje się wysoką czułością analityczną. Spektrometr przygotowany jest do oznaczania: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.

spectrometr
  1. Mineralizatory mikrofalowe – Milestone Start D i Magnum II Ertec.

Laboratorium wyposażone jest w dwa mineralizatory mikrofalowe służące do roztwarzania próbek analitycznych w układzie zamkniętym, w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu, zapewniając bezpieczną mineralizację bez strat lotnych związków.

mineralizator

3. Analizator rtęci – AMA 254

Spektrometr absorpcji atomowej przeznaczony jest do oznaczania rtęci całkowitej, niezależnie od formy jej występowania. Analizator rtęci wykorzystuje łatwość przechodzenia rtęci ze związków organicznych i nieorganicznych do formy atomoawej. Do oznaczania rtęci nie jest konieczne używanie mineralizatora, gdyż proces mineralizacji pirolitycznej zachodzi wewnątrz aparatu. Analizator umożliwia oznaczanie nawet śladów rtęci w próbkach osadów, ścieków, gleb, żywności, drewnie, materiałach budowlanych, polimerach, w wodach i roztworach oraz w próbkach gazowych (powietrze, gazy spalinowe).

analizator rtęci
  1. Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC – Agilent 1260 LC

Chromatograf HPLC (High Performance Liquid Chromatography) wyposażony jest w detektor DAD, umożliwiający uzyskanie pełnego widma UV-VIS oraz detektor FLD pozwalający na selektywną i czułą analizę związków. W analizach środowiskowych znajduje zastosowanie w wykrywaniu wielu różnych związków. Przygotowany jest do pomiarów WWA w wodach i innych próbkach środowiskowych. Po opracowaniu odpowiedniej procedury analitycznej znajduje także szerokie zastosowanie w analizie wielu związków: wielkocząsteczkowych, wysokowrzących, nietrwałych termicznie (węglowodory, farmaceutyki), polarnych, kwaśnych, obojętnych i zasadowych, organicznych i nieorganicznych.

chromograf
  1. Komora próżniowa do SPE – Baker spe – 12 G

Komora wykorzystywana jest do ekstrakcji substancji do fazy stałej (solid-phase extraction). W metodzie SPE stosowane są kolumienki jednorazowego użytku z odpowiednim wypełnieniem. W zależności od rodzaju badanej substancji dobierane są stosowne wypełnienie kolumienek i odpowiednie czynniki wymywające. Dzięki komorze możliwe jest oczyszczanie substancji i  zatężenie próbki, dzięki czemu znajduje zastosowanie w oznaczaniu substancji występującej w ilościach śladowych. Komora służy do przygotowania próbek środowiskowych do dalszych analiz na zawartość związków chemicznych.

 

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się także różnego rodzaju urządzenia pomiarowe i umożliwiające przygotowanie próbek do dalszych analiz, m.in.: waga analityczna i techniczna, suszarka laboratoryjna, pH-metr/konduktometr, titrator do automatycznego miareczkowania, zestawy do filtracji próżniowej, łaźnia wodna, mieszadło magnetyczne.

komora próżniowa

Kontakt

Wydział Mechaniczny – Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska

Opole ul. Mikołajczyka 5

Tel.: (+48) 77 449 83 81

E-mail: k.mizerna@po.edu.pl

Masz pytanie?