Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska

Department of Process and Environmental Engineering

Aktualna problematyka naukowo-badawcza

Inżynieria procesowa

 • procesy i operacje jednostkowe związane z wymianą pędu, ciepła lub masy
 • metody rozpoznawania i analizy obrazu, jako narzędzie do identyfikacji zjawisk hydrodynamicznych towarzyszących przepływom układów dwufazowych
 • wybrane zagadnienia metrologii przepływu mieszanin wielofazowych
 • reologia i reometria wieloskładnikowych płynów rzeczywistych
 • projektowanie i optymalizacja aparatów, procesów i instalacji przemysłowych
 • hydrodynamika przepływu płynów oraz ruch ciepła w ośrodkach porowatych

Gospodarka odpadami i technologia chemiczna

 • zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów przemysłowych i komunalnych
 • wymywalność metali ciężkich z odpadów
 • waloryzacja biomasy roślinnej i zwierzęcej
 • wpływ czynników środowiskowych na proces starzenia materiałów i produktów
 • wykorzystanie sorpcyjnych metod separacji składników mieszanin w innowacyjnych technikach oczyszczania gazów

Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii

 • optymalizacja systemów energetyki rozproszonej i ciepłownictwa
 • efektywność energetyczna procesów przemysłowych
 • ocena oddziaływania na środowisko obiektów technicznych
 • odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • efektywność techniczno-ekonomiczna procesów wykorzystujących OZE
 • przetwarzanie osadów ściekowych
 • wytwarzanie i energetyczne wykorzystanie biomasy z glonów
 • racjonalne gospodarowanie energią w procesach przemysłowych
 • nowoczesne materiały ciepłochronne

Zakres aktualnie realizowanych w katedrze prac naukowo-badawczych

 • hydraulika przepływu, wymiana ciepła oraz ruch masy w układach dwufazowych płynących w kanałach i aparatach o różnej geometrii
 • identyfikacja zjawisk towarzyszących przepływowi płynów w ośrodkach porowatych
 • analiza niekomercyjnych rozwiązań konstrukcyjnych aparatów i systemów do wymiany ciepła
 • wykorzystanie dynamicznej analizy obrazu do sterowania przebiegiem wielofazowych procesów przepływowych
 • optymalizacja parametrów geometrycznych dysz rozpylających, cyklonów i łopat turbin wiatrowych
 • badanie cech reologicznych zawiesin materiału roślinnego ulegającego imbibicji
 • intensyfikacja procesów oczyszczania gazów metodą sorpcji
 • ocena przebiegu i efektów termokonwersji biomasy roślinnej i zwierzęcej
 • ocena wymywalności metali ciężkich z odpadów deponowanych w środowisku
 • ekstrakcja oleju z glonów, jako składnika do produkcji biopaliw
 • techniczno-ekonomiczna ocena metod dekarbonizacji systemów ciepłowniczych
 • starzenie materiałów pod wpływem czynników środowiskowych
 • pomiary ruchowe aparatów i instalacji przemysłowych

Laboratoria naukowo-badawcze

 • ocen oddziaływania na środowisko
 • badania jakości powietrza
 • biotechnologii
 • reologii i reometrii płynów rzeczywistych
 • ocen starzenia materiałów
 • nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych

 

 
 

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Incorrect employee ID

Incorrect employee ID

Adiunkci

Incorrect employee ID

Specjalista inżynieryjno-techniczny