Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska

Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska

Department of Process and Environmental Engineering

Aktualna problematyka naukowo-badawcza

Mechanika układów wielofazowych

 • teoretyczne i eksperymentalne badania procesów cieplno-przepływowych w aparaturze ochrony środowiska
 • identyfikacja procesów cieplnych i hydrodynamicznych przy przepływie mieszanin gaz-ciecz i gaz-ciało stałe
 • metody identyfikacji struktur przepływu dla układów wielofazowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody analizy obrazu z wykorzystaniem szybkiej fotografii oraz analizy procesów stochastycznych
 • wybrane problemy metrologii przepływów wielofazowych (gaz-ciecz oraz gaz-ciało stałe)
 • zastosowanie metod rozpoznawania i analizy obrazu
 • techniki laserowe

Gospodarka odpadami i technologia chemiczna

 • wdrażanie metod zagospodarowania i przetwarzania odpadów przemysłowych i komunalnych
 • immobilizacja związków w materiałach budowlanych
 • kompostowanie odpadów
 • wybrane zagadnienia petro- i karbochemii, synteza paliw
 • wykorzystanie odpadów przemysłowych
 • katalizatory efektywnego spalania olejów opałowych
 • ekologiczne rozpuszczalniki i plastyfikatory tworzyw sztucznych

Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii

 • modelowanie, badania i ocena efektywności ekonomicznej procesów związanych z wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
 • skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej
 • energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
 • racjonalne gospodarowanie energią i analizą energochłonności procesów przemysłowych
 • audyting energetyczny obiektów mieszkalnych i zakładów przemysłowych
 • wykorzystanie termografii do oceny energochłonności obiektów
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • budownictwo pasywne

Zakres realizowanych w katedrze prac naukowo-badawczych

 •  badania podstawowe nad przepływami wielofazowymi; poszukiwanie zakresów wystepowania form przepływu i ich określenie, modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych gaz-ciecz w zakresie hydrodynamiki strugi dwufazowej oraz procesów wymiany ciepła w kanałach o różnej geometrii i odmiennej konfiguracji (z wykorzystaniem czynników modelowanych i rzeczywistych),
 • badania procesowe wymiany ciepła przy wrzeniu i odparowaniu cieczy i ich roztworów oraz mieszanin, tworzących ciekłe układy niejednorodne (np. zawodniona smoła, zaolejona woda, emulsje wodnoolejowe),
 • badania, stosowane w aspekcie wykorzystania przepływów wielofazowych w aparaturze procesowej; opracowanie projektów procesowo-technologicznych, projektów konstrukcyjnych aparatury procesowej, prace aplikacyjne w zakresie wykorzystania aparatury w operacjach mechanicznych oraz procesach przemiany substancji ciekłych i ich rozdziału (mieszanie i przepływ emulsji, odparowanie cieczy, destylacja z parą wodną, odwadnianie i preparacja składu cieczy weglopochodnych i mieszanin wodno-olejowych),
 • badania procesów cieplno-przepływowych, zachodzących w aparaturze przemysłowej oraz badania urządzeń przemysłowych; pomiary ruchowe aparatów i instalacji, bilans cieplny urządzeń i aparatów i in.

Wykonywane prace o charakterze podstawowym i stosowanym zmierzają do poznania i opisania zjawisk przebiegających przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz, ciecz-ciecz oraz mieszanin wielofazowych typu gaz-ciecz-ciecz, z uwzglednieniem identyfikacji procesów cieplno-przepływowych zachodzących w układach rzeczywistych, jak np.: przepływ wrzącego amoniaku, przepływ mieszaniny smoła-para wodna czy układów ciecz organiczna-para wodna oraz wodno-olejowych mieszanin niejednorodnych. Prace aplikacyjne skierowane są na badania wybranych typów aparatów (wyparki, parowniki rurowe, reaktory warstewkowe itp.), działających w układzie gaz-ciecz.

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Specjalista inżynieryjno-techniczny